• Installation inom 10 dagar
Payment with Klarna
Egna installatörer

Köpvillkor & våra allmänna villkor

Här hittar du villkoren som gäller för köp från jsenergi.se

Villkoren för JS Energis Serviceavtal hittar du här: Villkor för serviceavtal

Villkoren för JS Energis Underhållsservice hittar du här: Villkor för underhållsservice

Köpvillkor

Privatperson / Konsument / Företag

Genom att beställa via vår E-handelsplats eller annan kanal som privatperson eller företag godkänner ni våra villkor.

INSTALLATIONSGARANTI
Värmepump som är köpt och betald via jsenergi.se omfattas av JS Energis installationsgaranti. Denna garanti innebär att vi kommer erbjuda dig som kund en installationstid inom 10 arbetsdagar från det att köpet är genomfört och registrerat hos oss. Garantin gäller endast under de förutsättningar att det är det som kunden beställt som skall installeras, ifall ändringar görs eller förutsättningar ändras upphör installationsgarantin att gälla. Vidare förutsätter installationsgarantin att Köparen medverkar i att skyndsamt leverera sådan information om fastighet och andra nödvändiga uppgifter för att JS Energi ska kunna utföra en fackmannamässig installation. Garantin är även begränsad till att få igång värme eller kylproduktionen av anläggningen inom 10 arbetsdagar, det kan förekomma i sällsynta fall att ex skrothämtning, slutförande av estetiska eller elektriska installationer utförs senare än de 10 arbetsdagarna. Vid sådana slutförande skall Säljarna meddela kunden detta vid bokningstillfället. 

PRISER
Samtliga priser är inklusive moms 25% om inte annat anges och utan eventuella ROT avdrag.

RABATTER & ERBJUDANDEN
Rabattkoder i erbjudanden gäller endast de dagar som de avser och kan inte kombineras med andra ordrar och erbjudanden.

BESTÄLLNING
Alla beställningar sker via internet. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet slutförs. Beställning som görs i annan persons namn och utan dennes medgivande eller på annat vis, som medför att vi lider ekonomiskt eller annan skada polisanmäles.

BETALNING
Kortbetalning och faktura via Klarna, Klarnas villkor 

FRAKTKOSTNADER
Via denna webbsida saluförs enbart tjänster, varpå inga fraktkostnader tas ut. 

LEVERANS & LEVERANSOMRÅDEN
För specifika villkor runt leverans för de olika tjänsterna, hänvisas till specifika tjänstens villkor:

Villkoren för JS Energis Serviceavtal hittar du här: https://jsenergi.se/sidor/villkor-for-serviceavtal

Villkoren för JS Energis Underhållsservice hittar du här: https://jsenergi.se/sidor/villkor-for-underhallsservice

Vi levererar installation av nya luftvärmepumpar i Skåne, Halmstad med omnejd och i Sydvästra Småland levererar vi i Älmhult, Markaryd och Ljungby.

PERSONUPPGIFTER (gäller ej företag)
Din personliga integritet är viktig för JS Energi AB (”JS Energi”). JS Energi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt avtalet och hanterar dessa enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd.

I JS Energis Integritetspolicy finner du mer information om vilka personuppgifter som JS Energi behandlar om dig, ändamålet, den rättsliga grunden samt lagringstiden för behandlingen, samt din rätt till bland annat information, radering och rättelse.
Genom att godkänna dessa villkor vid genomförandet av köp bekräftar du att du tagit del av vår Integritetspolicy med information om hur JS Energi behandlar dina personuppgifter.

ÅNGERRÄTT, RETUR OCH REKLAMATION (gäller ej företag)
Som privatperson har du enligt distansavtalslagen, vilket trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet och under förutsättning att leverans av tjänsten ej har skett. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen kontaktar du oss via [email protected] och lämnar de uppgifter vi behöver. 

OBS! Tjänsten får ej vara utförd för att du ska kunna nyttja ångerrätten. 

JS Energi erbjuder ingen ångerrätt utöver distanshandelslagen som en standard. Ifall du av något skäl önskar att avbeställa tjänsten kontakta oss på [email protected] och förklara bakomliggande skäl, vi gör bedömningen utifrån just ditt ärende.  

TVISTER
Vid eventuell tvist rörande köpta tjänster följer Leverantören Allmänna Reklamationsnämndens utfall ifall inget annat överenskommes med kund.  

Våra allmänna villkor 

1a. Tillämplighet

Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) och Konsumentköplagen (SFS1990:932) innehåller utförliga och till stor del tvingande regler om företags och konsumenters rättigheter och skyldigheter, följande villkor anknyter till och kompletterar dessa villkor.

1b. Definition, detta avtal gäller:

Värmepump, vilken enbart sålts eller sålts tillsammans med enklare installation och för vilken konsumentköplagen är tillämplig eller värmepump med tillhörande system, vilken kräver mera omfattande installation och för vilket arbete konsumenttjänstlagen är tillämplig. Dessa villkor omfattar inte de fall då köparen är en näringsidkare eller förening.

Ifall installation avtalats skall denna anses fullgjord den dag då företaget gjort vad som på det ankommer för att värmepumpen skall kunna tas i bruk och köparen underrättats om detta på särskilt eller, om sådan underrättelse ej lämnats på dagen för igångkörande. Enbart det arbete som är i enlighet med den av kunden signerad offert.

Köparen är i detta avtal den person som äger fastigheten där värmeanläggningen skall installeras alternativt den person som betalar fakturan. Vid det fall det råder en tvist mellan dessa är köparen den person som har signerat offerten. Ifall ROT-avdrag sökes och erhålls av annan person i hushållet övergår köparens ansvar till denna person och tidigare personer frångår sina rättigheter och skyldigheter.

2. Utförande av installation

Företaget skall utföra installation fackmässigt samt enligt gällande lagar och förordningar. Företaget skall också med tillbörlig omsorg ta till vara köparens intressen och samråda med köparen i den utsträckning som det behövs och det är möjligt utan att försämra vare sig resultat eller arbetets utförande.

3. Iordningsställande och förberedelse

Om inte annat överenskommits åligger det köparen att genom t ex flytta bohag och andra föremål tillse att arbetsplatsen är i sådant skick att uppdraget kan utföras. Vid de fall gammal värmepump finns och det är definierat i överenskommelse att skrotning av sådan skall ske, skall det vid tomtens gräns på överenskommen plats förberedas ställplats för sådan anläggning som skall skrotas. Denna plats skall vara av sådan typ att den är nåbar från gatan och marken skall klara av att missfärgas. Ifall detta ej är genomfört äger företaget rätt att kräva ersättning enligt punkt 13.

4. Leveransens tidpunkt

Företaget åtager sig att kontakta kunden och boka in en tid för leveransen och installationens genomförande. I de fall företaget finner att denne inte kan leverera enligt överenskommelse på grund av omständigheter som företaget inte kan råda över, ex leveransproblem från tillverkare, akuta sjukdomsfall etc. skall företaget skyndsamt kontakta köparen och arrangera en ny leveranstidpunkt. I dessa fall utgår ingen kompensation till kund.

5. Arbetets avbrytande

Om det sedan installationen har påbörjats visar sig att den inte kan anses vara till rimlig nytta för köparen eller att priset för värmepumpen kan bli betydligt högre än köparen och företaget har kunnat räkna med på grund av omständigheter som köparen eller företaget inte kunnat räkna med ex dolda rör, asbest etc, skall företaget underrätta köparen om förhållandet och begäran dennes anvisningar.

Ifall köparen inte anträffas eller lämnar denna av annan orsak inte företaget anvisningar inom rimlig tid vilket leder till att installationstiden blir längre än beräknat skall arbetet avbrytas. Företaget får dock fullfölja arbetet, om det finns särskilda skäl att anta att köparen ändå önskar få tjänsten utförd.

Avbryter företaget påbörjat arbete har företaget rätt till ersättning för extra kostnader enligt punkt 13. Medför avbrottet väsentlig olägenhet för företaget får företaget häva avtalet.

Ifall köparen inte fullgjort sina åtaganden enligt ingånget avtal äger företaget rätt att avbryta arbetet och kräva rättelsen av köparen. I det fall kräver företaget rätt till ersättning för extra kostnader enligt punkt 13.

6. Tilläggsarbete

Om det när installation utförs framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta, skall företaget underrätta köparen härom för att begära dennes anvisningar.

Om köparen inte anträffats eller lämnar anvisningar inom rimlig tid får företaget utföra tilläggsarbete, om kostnaderna härför inte överstiger 15% av priset för värmepumpinstallationen.

Om det när installation utförs framkommer behov av ändring av lösningen som inte tillför ökade kostnader eller försämrar för köparen äger företaget rätt att utföra dessa efter godkännande av köparen. Köparen skall vara tillgänglig under installationstiden för att kunna ta sådana beslut. Ifall köparen inte är tillgänglig äger företaget rätt att utföra sådana ändringar ifall det inte leder till ökade kostnader för köparen eller försämrad funktion.

7. Fel i såld värmepump eller i värmepumpinstallationen

Frågan om fel regleras utförligt i Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Företaget är ej ansvarigt för fel i vara, installation eller lösningens resultat som beror på information som köparen lämnat om förhållandet i fastigheten, nuläge eller annan information som utgjort grund för lösningens design, dimensionering eller genomförande. Ex på detta men ej avgränsat till är rörs placering i väggar, energikalkyler, ägandeförhållanden.

8. Garanti

Garantin regleras av det som värmepumptillverkaren lämnar på värmepumpen samt den tillhörande installationen utförd av företaget. Garantin omfattar det utfästa resultatet i offerten under 3 år från installationsdatumet (om inget annat anges inom eller utom värmepumptillverkarens garantier). Om utfäst resultat under denna tid inte infrias anses värmepumpen/värmepumpinstallationen som felaktig, om inte företaget eller värmepumpstillverkaren påvisar att orsaken beror på vanvård, onormalt bruk, väsentligt förändrade brukarvanor, om-/tillbyggnad av byggnad, olyckshändelse, elektrisk överspänning eller att överlämnade drifts- och skötselanvisningar ej följts eller motsvarande ingripande omständigheter.

9. Undantag i garantin

Garantin gäller inte när värmekällan har försämrats till följd av borrning av ny brunn i närheten, förändrad vattenkvalitet, sättning i marken, mekanisk åverkan, klimat- eller miljöförändringar eller på grund av andra omständigheter utanför företagets kontroll och som detta vid dimensionering, installation eller driftsättning.

Företaget är ej ansvarigt om energiförbrukningen påverkas av omständigheter utanför företagets kontroll. Mindre avvikelser ifrån utfästs resultat behöver inte innebära fel i värmepumpen eller dess installation.

10. Påföljder vid dröjsmål

Vid dröjsmål på företagets sida kan köparen, i enlighet med konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen, kräva att företaget levererar värmepumpen eller utför installationen, hålla inne delar av betalningen motsvarande det som ej levererats eller vid stora avvikelser häva avtalet.

11. Avhjälpande

Företaget åtar sig att, inom skälig tid efter det att köparen gett företaget tillfälle till det, kostnadsfritt avhjälpa sådana fel i värmepumpar för vilka företaget ansvarar.  Åtagandet gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som oskäligt stora för företaget i förhållande till felets betydelse för köparen.

Vid bedömningar av skälig till skall hänsyn tas dels till förhållanden på köparens sida, tex dennes behov av värmepumpen, dels till förhållande på företagets sida som kan försvåra eller försena utförandet av avhjälpningen, så som den årstid under vilken reklamationen görs. Skälig tid kan inte bedömas ensidigt av ena parten.

Köparen har själv att stå för sådana kostnader som skulle ha uppkommit även om installationen utförts felfritt alternativt fel som uppkommit i kring installerad utrustning på grund av slitage eller ålder och som inte har försålts av företaget.

Företaget har rätt att avhjälpa felet självt eller genom att anlita annat företag.

Köparen är så långt det är möjligt skyldig att medverka till att ett avhjälpande inte medför onödiga kostnader för företaget.

Köparen få avböja avhjälpandet om denna har särskilda skäl till det, i det fall detta sker upphör krav på avhjälpande gentemot företaget och fel anses inte föreligga.

12. Andra påföljder vid fel

Om felet inte avhjälps enligt punkt 11 får kunden göra avdrag på priset eller, under de i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar häva avtalet.

Vid fel i värmepumpen får köparen innehålla så mycket av betalningen som ger denne säkerhet för hans krav på grund av felet.

13. Pristillägg

Har företaget utfört tilläggsarbete enligt Punkt 3, punkt 5 eller punkt 6 ovan eller har installation fördyrats av omständigheter som är att hänföra till köparen och som företaget inte bort förutse när avtalet ingicks har företaget rätt till pristillägg.

Punkt 13 gäller även under den förutsättning att köparen inte har genomfört sina förpliktelser enligt avtal samt förberedelse som informerats om.

14. Köparens avbeställningsrätt

Köparen har rätt att avbeställa värmepumpen innan den dag som installation skall genomföras. Företaget äger rätt att utkräva ersättning för kostnader som det medför av en sådan avbeställning enligt konsumentköplagens och konsumenttjänstlagens bestämmelser.

15. Utebliven betalning eller medverkan

Betalning skall ske enligt de villkor som stipulerats i offerten. Skall betalning enligt avtal ske helt eller delvis innan leverans skett eller installation har utförts och betalar inte köparen i rätt tid får företaget inställa leverans eller installation till dess att betalning skett.

Vidare om köparen inte lämnar överenskommen medverkan vid leverans eller installationens utförande och detta utgör en väsentlig förutsättning för fullföljande av avtalet mellan företaget och köparen, äger företaget rätt att inställa leverans eller installation till dess att köparen lämnar sin medverkan. Vid dessa fall äger företaget rätt att erhålla ersättning för sina kostnader. Detta gäller såvida inte köparen kan påvisa att försummelse på dennes sida inte föreligger.

Vid dröjsmål på köparens sida får företaget häva avtalet i enlighet med konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Produkterna förblir företagets egendom tills dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

16. Tvist

Tvist som gäller tolkning av dessa regler eller skrivelser i Konsumentköplagen / Konsumentjänstlagen skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten provas i Allmänna reklamationsnämnden vars beslut företaget åtar sig att följa. Som sista instans kan tvisten prövas av allmän domstol i ort där företaget har sitt säte (tingsrätt).

17. ROT-avdrag

Om arbetet skall utföras med ROT-avdrag skall köparen på begäran uppvisa de handlingar som behövs för att visa kvarvarande utrymme innevarande år.

Ifall Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter företagets ansökan eller om de återkräver redan utbetalt belopp blir köparen skyldig att till företaget återbetala det belopp som saknas. Köparen är skyldig att återbetala beloppet senast 10 dagar efter det att företaget framställt kravet.

18. Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt de vid var tid gällande integritetspolicy som går att hitta på jsenergi.com

19. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.